Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Polarisatie en radicalisering; een complexe opgave

Polarisatie en radicalisering zijn complexe maatschappelijke vraagstukken die bij uitstek op lokaal niveau tot uiting komen.

Polarisatie en radicalisering

Veel Nederlandse gemeenten denken na over de ontwikkeling van een preventieve aanpak voor polarisatie of radicalisering. Of zijn daarmee inmiddels gestart. 'Den Haag' faciliteert gemeenten door middel van co-financiering; het primaat ligt echter op lokaal niveau. Een preventieve en responsieve aanpak vereist voortdurend onderlinge afstemming en samenwerking met lokale partners en organisaties in het maatschappelijk middenveld. Dat is complex, maar noodzakelijk.

Vraagstukken

Wij hebben ruime ervaring met het, in opdracht van gemeenten, uitvoeren van verkennend onderzoek naar polarisatie en radicalisering. Bovendien adviseert het COT, idealiter op basis van onderzoek en een door betrokken partijen (gemeente, politie, OM en andere partners) gedeelde probleemdiagnose, over de vormgeving van een lokale aanpak. Hierdoor wordt een complex vraagstuk vertaald in praktisch en uitvoerbaar preventief beleid.

Vraagstukken & oplossingen

Het COT doet onderzoek, levert een bijdrage aan beleidsondersteuning en -advies en verzorgt themabijeenkomsten waarbij de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk centraal staat.

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

  • Verkennend onderzoek
  • Trend- en fenomeenonderzoek
  • Beleidsondersteuning en -advies
  • Beleidsevaluatie
  • Methodiekontwikkeling
  • Handreikingen