Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Decentralisatie en calamiteiten Jeugdzorg

Met de decentralisatie jeugd ontstaan voor gemeenten en instellingen nieuwe kansen voor lokaal maatwerk, succesvolle allianties en verhoogde zorgkwaliteit. Maar de decentralisatie levert niet alleen kansen op. Er is ook het reële scenario dat er een calamiteit plaatsvindt die de verantwoordelijkheid van de zorginstelling, de wethouder, het college en de raad raken. De kans op calamiteiten is groot, en de impact evenzeer, gezien de kwetsbare doelgroep.

Calamiteiten jeugdveld

Voorbeelden zijn er te over. Een kind dat het slachtoffer wordt van geweld in een pleeggezin. Een jongere die recidiveert ondanks toezicht en hulpverlening. Een instelling met grote kwaliteitsproblemen. Het ongewild openbaar worden van vertrouwelijke, privacygevoelige informatie. Het gaat om een categorie calamiteiten die in veel gevallen gepaard gaat met intensieve maatschappelijke, politieke en media-aandacht.

Voorbereiding calamiteiten

Steeds meer gemeenten werken inmiddels parallel aan de inkoop van zorg, ook aan de voorbereiding op calamiteiten. Dit in een samenspel tussen wethouder, gemeenteraad, ambtenaren sociaal domein en openbare orde en veiligheid en betrokken ketenpartners. Denk aan de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, politie, inspecties en gecertificeerde instellingen.

Dienstverlening

Het COT ondersteunt gemeenten en instellingen preventief bij de voorbereiding op calamiteiten in de zorg voor jeugd.

 • Intervisie wethouders zorgregio.
  Een open dialoog met heldere uitkomsten. Welke afspraken wilt u maken met partners t.a.v. het informeren over hoog risico¿s, coördineren, interveniëren, communiceren, onderzoeken en verantwoorden bij een calamiteit?
 • Scenariobijeenkomst gemeenteraad.
  Een preventief debat. Wat verwacht u van elkaar, als college, wethouder en raad, als het gaat om informeren en verantwoorden bij jeugdcalamiteiten? Hoe voorkomt u gezamenlijk de risicoregelreflex?
 • Ketencalamiteitenplan jeugd.
  Een beknopt plan waarin staat wie wat doet bij een calamiteit. Een planworkshop met ketenpartners resulteert direct in een conceptplan met hierin de belangrijkste afspraken en thema¿s. Van melding, tot continuïteit van zorg, communicatie en evaluatie. Het plan kan hierna in korte tijd worden afgerond.
 • Interactieve oefening.
  Het interactief beoefenen van een jeugdcalamiteit met wethouder(s) en ketenpartners. U krijgt inzicht in hoe u zelf, uw organisatie en uw partners op een calamiteit reageren. Deze inhoudelijke `stresstest¿ voor calamiteiten draagt bij aan een professionele samenwerking.
 • Incidentenonderzoek.
  Verantwoording en/of leren van calamiteiten. Er zijn verschillende mogelijkheden: van lessensessies tot meer diepgaand feitenonderzoek.