Crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

Het COT richt zijn activiteiten op crisismanagement en veiligheidsvraagstukken

HHs en COT ontwerpen veiligheidsplan internationale mobiliteit

Internationalisering is voor veel onderwijsinstellingen  een speerpunt en werkt twee kanten op: outbound en inbound mobiliteit. Logischerwijs zijn aan uitwisseling en internationale mobiliteit veiligheidsrisico’s verbonden.

Wij zien dat veiligheidsbeleid rondom outbound en inbound mobiliteit vaak verschillend geregeld is en onder verschillende faculteiten. Eisen en voorwaarden aan buitenlandverblijven, maar ook advisering over risicobestemmingen verschilt per faculteit. Facultaire verschillen bestaan ook wanneer er zich een calamiteit of crisis voordoet met studenten in het buitenland. De ene faculteit vertrouwt op het zelfredzame vermogen van de student/docent en de inspanningen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Slachtofferhulp/SOS International. Een andere faculteit neemt een grotere en actievere zorgrol.

De Haagse Hogeschool erkende dat er veiligheidsrisico’s zijn verbonden aan Internationale mobiliteit en aan het feit dat iedere faculteit een andere aanpak hanteert. Daarom wilde de Haagse Hogeschool een Internationaliseringsplan dat zorgt voor eenduidige richtlijnen in advisering aan studenten/medewerkers over veiligheidsaspecten buitenlandverblijf/ inkomend verblijf en een eenduidige aanpak – faculteit ongebonden – voor de respons op crisis in buitenland. 

Het COT ontwikkelde samen met stagecoördinatoren, faculteitsdirecteuren, stafdiensten, etc. een veiligheidsplan internationale mobiliteit dat geldt voor alle studenten en medewerkers van alle faculteiten van De Haagse Hogeschool. Het document is een hulpmiddel om vooraf besluiten te nemen rondom buitenlandverblijven. Bij een crisissituatie in het buitenland ondersteunt dit document bij de respons.