Regisseur van veiligheid in de zorg

Aan de zorgsector worden bijzondere eisen gesteld omdat de aanwezige cliënten in veel gevallen verminderd of niet zelfredzaam zijn. Het is de kunst een realistische veiligheidsaanpak te ontwikkelen. Want wat is veilig genoeg en ook nog werkbaar in de dagelijkse zorgpraktijk? Zeker als belangen botsen.

Veiligheid is een containerbegrip geworden binnen de zorg. Bijna ieder vraagstuk of dossier kent een veiligheidscomponent. Met vaak botsende belangen als het gaat om veiligheid, privacy, leefbaarheid, en financiën. Dit vergt keuzes waarbij u de wettelijke normen als basis neemt, maar uw eigen norm als vertrekpunt. De volgende instrumenten ondersteunen zorgbestuurders, commissies veiligheid en kwaliteit en RvT’s bij hun taak.

Veiligheidsvisie

Door het gezamenlijk opstellen van een veiligheidsvisie verwerft u inzicht, maakt u werkbare afspraken én formuleert u haalbare en toetsbare ambities. ‘The profit is in the process’: u laat zien dat er op strategisch niveau commitment is voor veiligheid en u stimuleert een professionele attitude ten aanzien van zorg én veiligheid. Door middel van enkele interactieve dilemmasessies met een dwarsdoorsnede van uw organisatie halen we de kern van uw veiligheidsvisie naar boven. Deze wordt samengevat in een handzaam en vooral praktisch toepasbaar document dat wordt opgenomen in uw beleidscyclus.

Dashboard (kwaliteit en) veiligheid

Veiligheidsvraagstukken zijn over het algemeen versnipperd belegd binnen zorginstellingen; bij BHV, milieu, arbo, kwaliteit, ZiROP- of crisiscoördinatoren en bestuurssecretarissen. Een dashboard veiligheid brengt informatie over deze veiligheidsdisciplines samen, zodat zorgbestuurders goed kunnen monitoren of de ingezette richting wordt gerealiseerd en medewerkers goed weten wat van hen wordt verwacht.

Het dashboard veiligheid is een instrument waarmee binnen de organisatie op veiligheid wordt gestuurd en het bestuur op vooraf vastgestelde veiligheidsthema’s wordt geïnformeerd en geadviseerd. Het bundelt kwantitatieve en kwalitatieve informatie en wordt voorzien van een professionele analyse. Het eindproduct is een periodiek bestuurlijk dashboard waarmee het thema veiligheid op diverse tafels, zoals met de Raad van Toezicht, kan worden besproken.

Realistische veiligheidsanalyse

Met een realistische veiligheidsanalyse maakt u de stap van een op compliance gerichte werkwijze naar een risk based manier van werken. Wij benaderen veiligheid niet vanuit de regels maar vanuit risico’s en scenario’s: hoe werkt het echt in de dagelijkse praktijk? Rekening houdend met de zorgpopulatie die u in huis heeft. We gaan de dialoog aan met groepen medewerkers die zo divers mogelijk zijn samengesteld: van behandelaars en zorgdirecteuren, tot BHV. Hierin verschilt onze aanpak van bijvoorbeeld meer klassieke instrumenten als een RI&E (vanuit arboveiligheid) of een technisch onderzoek naar installaties en voorzieningen. Het is een ‘gecontroleerde’ confrontatie tussen papier (plannen, beleid) en de uitvoeringswerkelijkheid. De realistische veiligheidsanalyse kan zowel het gehele veiligheidsbeleid beslaan als een concentratie op bijvoorbeeld brandveiligheid of medicatieveiligheid.